Školská jedáleň

Vedúca ŠJ : Janetta Guzmická Tel. 0903 487 947
Kuchárka: Jaroslava Blažiová, Darina Kromková
Pom .kuchárky: Jana Očadlíková

Žiadame rodičov , aby sledovali oznamy

na stránke ŠJ!!!

 

ŠJ Krčméryho je do odvolania zatvorená-nevarí sa !!! 

Prihlásenie žiakov na stravu na školský rok 2020/2021

Pokyny k prihlasovaniu na školské stravovanie :

 1. Vyplniť prihlášku- zápisný lístok.
 2. Prihláška je zaväzná.
 3. Spôsob odovzdania e- mailom na jedalen@zskrcmeryho.sk
 4. Zábezpeku uhrádzajú len novo stravujúci sa žiaci.Ostatným žiakom sa zábezpeka presúva z perdchádzajúceho škol. roka.
 5. O vrátenie preplatku v prípade ,že sa Vaše  dieťa  nebude  stravovať musia rodičia požiadať.
 6. O vrátenie písomne na e-mail ŠJ
 7. Odporúčame rodičom aby si prihlášku prefotili, nakoľko obsahuje údaje ktoré budú potrebovať.
 8. Všetky pokyny a údaje ,oznamy nájdete na  web stránke školy- Školská jedáleň

Zapisny_listok_stravnika_SJ_

Zapisny_listok_stravnika_SJ_-celiatici
 Zapisny_listok_stravnika_SJ_-celiatici MŠ

Usmernenie__platne_od_1.12.2019

Zmena jedálneho lístku vyhradená !!!

Žiadame rodičov , ktorých deti odoberajú celiatickú stravu , aby si priniesli pečivo

ak je podávané k obedu !!!

                             Oznam!

Rodičia detí, ktorí majú záujem o diétne stravovanie  sa môžu prihlásiť mailom

na jedalen@zskrcmeryho.sk .  

K prihláške na stravu je nutné doložiť od lekára  potvrdenie diagnózy./celiakia/ 

OBEDY SA VYDÁVAJÚ V ČASE OD 11 : 45 hod. –  DO 13 : 45 hod.

STRAVA SA VYDÁVA IBA ŽIAKOM PRÍTOMNÝM NA VYUČOVANÍ.

Strava sa počas školských prázdnin  nevydáva !!! 

Stravné od 1.9.2019

žiaci 1.- 4. roč. …………….. 1,21 €/deň
žiaci 5.- 9. roč. …………….. 1,30 €/deň
dospelý …………………….    2,95 €/deň

+ režia – 5 € žiak / mesiac

+ Cudzí stravník – réžia 1,54 €/deň

Žiaci v hmotnej núdzi
žiaci 1.- 4. roč. …………….. 0,01 €/deň
žiaci 5.- 9. roč. …………….. 0,10 €/deň

Stravné bezlepková dieta /celikiia/ : 

MŠ- 1,08 € / deň + 2,50€ režia/ mesiac

žiaci 1.-.4. roč. ………….  1,46 euro/ deň

žiaci 5.-9. roč……………   1,56 euro/ deň

+ režia 5€ žiak/mesiac

+ cudzí stravník -1,54€ /deň

 

Žiadame rodičov, aby stravné uhradili  na účet ŠJ včas, inak nebude stravníkovi
vydaná strava !!!

 

                                                    Oznámenie!!!

Žiadame stravníkov , aby sa zo stravy odhlasovali  len telefonicky !!!!

Na základe vyhlášky č. 121/1994 Ministerstva školstva a vedy SR sa strava odhlasuje

24 hod. vopred do 14.00 hod.

Ráno v deň podávania stravy to nie je možné, výnimka je možná len v pondelok ráno do 7.15 hod.

Za neodobratú, alebo včas neodhlásenú stravu sa finančná alebo vecná náhrada neposkytuje.

Podmienky úhrady príspevku :
a) Príspevok vo výške nákladov na nákup potravín uhrádza zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka mesačne vopred

do 20.dňa v mesiacia a to :

 • trvalý príkaz
 • prevodom na účet
 • číslo účtu ŠJ Krčméryho :0855727002/5600
 •                                         IBAN: SK38 5600 0000 0008 55727002
 • mail:                                 jedalen@zskrcmeryho.sk

b ) Odhlásiť, resp. prihlásiť na stravu je možné 1 deň vopred , najneskôr do 14. 00 hod., zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka zo stravovania svoje dieťa odhlasuje pri chorobe, odchode zo školy a pod., za neodobratú a včas neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje.
c ) Ak sa strava odhlási 1 deň vopred, zníži sa o sumu zaplatenú za počet odhlásených porcií suma, ktorá sa má platiť v nasledujúcom období.
d ) Platba za stravné musí byť uhradená vždy do 20. dňa predošlom mesiaci podľa dodatku č.5 k VZN mesta Nitry č.21/2008
e ) Žiak alebo dieťa, ktorý/é ochorel/o počas víkendu odhlasuje zo stravy zákonný zástupca v pondelok ráno, najneskôr do 7.15 hod.