Infovek

V škole sú zriadené 2 PC učebne, v ktorých naši žiaci už od 2. ročníka získavajú počítačovú gramotnosť, osvojujú si prácu s počítačom. V popoludňajších hodinách sa realizujú počítačové krúžky.

Žiaci môžu pracovať s PC aj vrámci klubového dňa, ktorý sa koná každú stredu. Aktivity zabezpečujú pedagogické asistentky.