Škola podporujúca zdravie

16. október – Svetový deň výživy

Jesť, to je nevyhnutnosť, ale správne jesť, to je umenie. – La Rochefoucauld

Október je mesiac, v ktorom sa oveľa viac skloňuje slovné spojenie – zdravá výživa.

Už od roku 1981 sa 16. október oslavuje ako Svetový deň zdravej výživy. Pretože, výživa je významný faktor životného štýlu, ktorý ovplyvňuje zdravie. Avšak, nie každý z nás si pod týmto pojmom predstaví to isté. V niekom toto slovné spojenie evokuje predstavu ovocia, zeleniny, u iného syry, mlieko, ale sú aj takí, ktorí si predstavia plný tanier dobrého jedla. Väčšina ľudí význam zdravej výživy podceňuje. Zdravá výživa však môže rozhodnúť o našom zdraví a chorobe.

Aj nám, učiteľom, záleží na tom, aké zvyklosti stravovania si žiaci vytvárajú. Preto aj hodiny biológie počas celého týždňa boli venované správnym zásadám stravovania. Žiaci V. – IX. ročníka sa podieľali na príprave výstavky ovocia a zeleniny. Aktívne sa zapájali do činností súvisiace s dňom zdravej výživy. Na hodinách výtvarnej výchovy maľovali, lepili, tvorili koláže. Hotové práce boli použité na vytvorenie nástenky.

Všetky aktivity v rámci Svetového dňa zdravej výživy sa vydarili a dúfame, že aspoň v tento deň sa žiaci zamysleli nad znením príslovia: ZDRAVÁ VÝŽIVA JE ZÁKLAD ZDRAVIA. 

IMG_20161005_094926       IMG_20161005_094958

IMG_20161005_104719       IMG_20161005_104832

 

PRAVIDLÁ NAŠEJ ŠKOLY- ABY SA NÁM SPOLU LEPŠIE ŽILO.

 1. Príchod do školy najneskôr 7.50 hod.
 2. Prezúvať sa!
 3. Nenosiť topánky a vetrovky do tried!
 4. Zákaz behať po škole !
 5. Cez malé prestávky sa zdržiavať vo svojich triedach, cez veľké prestávky sa  môžu navštíviť iné triedy, ale len na tom istom poschodí !
 6. Nehrať futbal ani v triede ani na chodbe !
 7. Na WC chodiť len cez prestávky a UMÝVAŤ SI RUKY!
 8. Zákaz otvárať veľké okná a manipulovať so žalúziami- ANI NA WC!!!
 9. VYPÍNAŤ mobily počas vyučovacích hodín!                                                        NAHRÁVANIE SPOLUŽIAKOV A VYUČUJÚCICH JE TRESTNÉ!!!
 10. Nosiť pomôcky na vyučovanie- perá, zošity a iné !
 11. TV úbor je POVINNÝ!
 12. Nepísať po laviciach a stenách!
 13. Nenosiť učebnice domov!
 14. Žuvačka do školy nepatrí!
 15. Dbať na čistotu triedy počas vyučovania. UPRATAŤ po skončení vyučovania.
 16. Chodiť do školy čistý a upravený! Dievčatá nenamaľované !
 17. OSPRAVEDLNENKY NOSIŤ HNEĎ PO CHOROBE!
 18. Na hodinách NEJESŤ a NEPIŤ !

 

Tieto pravidlá sú žiaci povinní prísne dodržiavať !