História školy

Školská budova bola postavená a daná do prevádzky 1.októbra 1959. V tom čase niesla názov: Jedenásťročná stredná škola Nitra, Sopóciho ulica. Škola mala 11 ročníkov. Vtedajšie vedenie školy bolo nasledovné: riaditeľ školy: Valerach Karol, zástupca riaditeľa školy: Rafaj Karol, zástupca riaditeľa školy: Šandrik Emil.

 

V školskom roku 1960/61 bola preorganizovaná na Základnú osemročnú školu. Mala 1. – 8. ročníkov a jednu triedu deviatu, dobrovoľne zaškolených žiakov. V tomto roku boli na škole zriadené aj 4 triedy kurzu pre učňovský dorast.

 

Od roku 1961 – 1964 boli vytvorené triedy pre dospelých cigánskych občanov – analfabetov. Od r.1961 – do r. 1968 boli pre deti občanov cigánskeho pôvodu vytvorené samostatné triedy v roč. 1 – 5.

 

V školskom roku 1961/1962 bola po rozšírení školskej dochádzky utvorená Základná deväťročná škola kde bolo 1300 žiakov, 59 učiteľov a 8 vychovávateliek.Takýto stav žiactva bol až do roku 1967.

 

V školskom roku 1964/1965 bola daná do prevádzky novostavba telocvične a stravovne. V tomto období sa začalo s budovaním a úpravou areálu školy, park so školskou záhradou, ihrisko, školský dvor vo výmere 3,5 ha.

 

V školskom roku 1964/1965 bola uskutočnená skúšobne vonkajšia diferenciácia v 9. roč. Z 3 deviatych tried bola jedna praktická a 2 študijné triedy. Uvedený ročník sa diferencoval do šk. roku 1967 /1968.

 

Naša škola sa stala bázovou školou pre nitrianske školy. V r. 1969/1970 bola postavená nová ZDŠ na Vajanského ul., kde sa odsunula ďalšia časť našich žiakov. Na tunajšej škole zostalo 31 tried s počtom cca 850 žiakov, 47 pedag. kvalifikovaných pracovníkov.

 

Na škole sa dosahovali dobré výchovné a vyučovacie výsledky, čoho dôkazom bolo dobré umiestnenie žiakov v rozličných súťažiach a olympiádach, či u? v rámci obvodu bázovej školy, okresu i kraja. Vysokú úroveň v škole mal aj šport. Svedčia o tom úspechy žiakov, ktoré dosiahli v športových súťažiach : lyžovanie – slalom, atletika – beh, skok do diaľky, vrch guľou, hod kriket. loptičkou, basketbal, vybíjaná, hádzaná, branný trojboj, viacboj, stolný tenis. No najvýraznejšou športovou prioritou aj v súčastnosti je hádzaná /od r. 1972/, kde sme sa stali majstrami Slovenska /2005/.

 

Škola je dobre vybavená materiálne, modernými audiovizuálnymi a kabinetnými učebnými pomôckami. Teda má všetky podmienky, aby z nej vychádzali žiaci dobre pripravení pre vstup do života.