Učitelia

Meno učiteľa Aprobácia Trieda
Mgr. Lucia Mikolajová Učiteľstvo pre 1. st. ZŠ 0-tá
Mgr. Hana Pelegrinová Učiteľstvo pre 1. st. ZŠ I. A
Mgr. Jana Czaková Učiteľstvo pre 1. st. ZŠ II. A
Mgr. Monika Slováková Učiteľstvo pre 1. st. ZŠ III. A
Mgr. Denisa Štarkeová
Učiteľstvo pre 1. st. ZŠ IV. A
PaedDr. Alena Zemková SJL – VYV VI. A
PaedDr. Lucia Bobulová MAT – FYZ VII. A
Mgr. Jarmila Nichtová ANJ – RUJ – VYV VIII. A
Mgr. Alexandra Šugárová SJL – HUV IX. A
Mgr. Silvia Kisléghyová MAT – BIO V. A
RNDr. Rudolf Ronec                              FYZ -CHEM riaditeľ školy
Mgr. Mária Lacinová DEJ – OBN – RUJ zástupkyňa riaditeľa školy
Mgr. Adriana Vanyová

Mgr. Tomáš Gerboc

Mgr. Tomáš Baleja

NAV

NAV

NAV

netriedny

netriedny

netriedny

Výchovná poradkyňa:
Mgr. Mária Lacinová

Koordinátorka primárnej prevencie drogových závislostí:
Mgr. Hana Pelegrinová

Koordinátorka ŠPZ a enviromentálnej výchovy:
Mgr. Silvia Kisléghyová

Koordinátorka výchovy k manželstvu a rodičovstvu:
Mgr. Monika Slováková

Vedenie internetovej stránky:
Mgr. Denisa Štarkeová

Mgr. Silvia Kisléghyová

Vedenie kroniky:
Mgr. Alexandra Šugárová

 

Správcovia kabinetných zbierok

Názov kabinetu Správca kabinetu
roč.1.- 4. Mgr. H. Pelegrinová
SJL Mgr. A. Šugárová
ANJ Mgr. J. Nichtová
CHEM RNDr. R. Ronec
FYZ PaedDr. L. Bobulová
MAT PaedDr. L. Bobulová
DEJ Mgr. M. Lacinová
GEO Mgr. S. Kisléghyová
Dielňa Mgr. M. Lacinová
BIO Mgr. S. Kisléghyová
Cvičná kuchynka Mgr. M. Lacinová
HUV Mgr. A. Šugárová
VYV PaedDr. A. Zemková
TSV

Správca multifunkčnej  učebne

 

Správca počítačovej učebne

Mgr. D.Štarkeová

Mgr. D.Štarkeová

 

PaedDr. Alena Zemková