Učitelia

Meno učiteľa Aprobácia Trieda
Mgr.  Hana Pelegrinová Učiteľstvo pre 1. st. ZŠ 0-tá
Mgr.  Jana Czaková Učiteľstvo pre 1. st. ZŠ I. A
Mgr. Jana Juhásová Učiteľstvo pre 1. st. ZŠ II. A
Mgr. Monika Slováková Učiteľstvo pre 1. st. ZŠ III. A
Mgr. Denisa Štarkeová Učiteľstvo pre 1. st. ZŠ IV. A
PaedDr. Alena Zemková SJL – VYV VIII. A
PaedDr. Lucia Bobulová MAT – FYZ IX. A
Mgr. Jarmila Nichtová ANJ – RUJ – VYV V. A
Mgr. Alexandra Šugárová SJL – HUV VI.A
Mgr. Silvia Kisléghyová MAT – BIO VII. A
RNDr. Rudolf Ronec                              FYZ -CHEM riaditeľ školy
Mgr. Mária Lacinová DEJ – OBN – RUJ zástupkyňa riaditeľa školy
Mgr. Matej Reiner

 

 

NAV

 

netriedny

 

 

Výchovná poradkyňa:
Mgr. Mária Lacinová

Koordinátorka primárnej prevencie drogových závislostí:
Mgr. Hana Pelegrinová

Koordinátorka ŠPZ a enviromentálnej výchovy:
Mgr. Silvia Kisléghyová

Koordinátorka výchovy k manželstvu a rodičovstvu:
Mgr. Monika Slováková

Vedenie internetovej stránky:
Mgr. Denisa Štarkeová

Mgr. Silvia Kisléghyová

Vedenie kroniky:
Mgr. Alexandra Šugárová

 

Správcovia kabinetných zbierok

Názov kabinetu Správca kabinetu
roč.1.- 4. Mgr. H. Pelegrinová
SJL Mgr. A. Šugárová
ANJ Mgr. J. Nichtová
CHEM RNDr. R. Ronec
FYZ PaedDr. L. Bobulová
MAT PaedDr. L. Bobulová
DEJ Mgr. M. Lacinová
GEO Mgr. S. Kisléghyová
Dielňa Mgr. M. Lacinová
BIO Mgr. S. Kisléghyová
Cvičná kuchynka Mgr. M. Lacinová
HUV Mgr. A. Šugárová
VYV PaedDr. A. Zemková
TSV

Správca multifunkčnej  učebne

 

Správca počítačovej učebne

Mgr. D.Štarkeová

Mgr. D.Štarkeová

 

PaedDr. Alena Zemková