Oznamy

Vážení rodičia,

 

na základe Rozhodnutia ministra školstva, vedy výskumu a športu  podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove, sa s účinnosťou

 od 19.4.2021 obnovuje školské vyučovanie pre ročníky 8. – 9.  základných škôl.

 Od 26.4.2021 obnovuje školské vyučovanie pre ročníky 5. až 7.  základných škôl.

Podmienkou vstupu žiaka do školy je:

1. predložiť pedagógovi školy k nahliadnutiu  aktuálny (7 dňový) negatívny výsledok PCR/antigénového testu žiaka

2. predložiť pedagógovi školy k nahliadnutiu  aktuálny (7 dňový) negatívny výsledok PCR/antigénového testu zákonného zástupcu

3. žiak má na tvári pri vstupe do školy respirátor

 

 

ZÁPIS  DETÍ  DO  1. ROČNÍKA

na školský rok 2021/2022 sa uskutoční  v dňoch  12.4. – 15.4. 2021

Informácie na riaditeľstve školy. Zápis sa uskutoční po individuálnom dohovore s riaditeľom školy.

 

 

Na základe rozhodnutia primátora mesta Nitra Mareka Hattasa sú od 08. marca 2021 (pondelok) otvorené všetky základné školy. Z uvedeného dôvodu sa od pondelka obnovuje vyučovanie pre ročníky 0 – 4 v našej škole za nasledovných podmienok:

1. Aspoň jeden rodič predloží k nahliadnutiu negatívny test na COVID-19 nie starší ako 7 dní.

2. Dieťa má na tvári pri vstupe do školy ochranné rúško.

 

V prípade, ak zákonný zástupca žiaka neabsolvuje testovanie a z tohto dôvodu sa jeho dieťa nebude zúčastňovať prezenčného vyučovania, tak:

1. škola eviduje neprítomnosť žiaka ako ospravedlnenú absenciu,

2. zákonný zástupca žiaka je povinný zabezpečiť kontakt so školou ohľadne vzdelávania svojho dieťaťa, ktoré bude prebiehať formou zadávania úloh ako je obvyklé pri chorobe dieťaťa alebo formou dištančného vyučovania, ak má na to škola kapacitné možnosti. Ak tak neurobí v priebehu 5 dní školského vyučovania, je to považované za zanedbávanie povinnej školskej dochádzky a riaditeľ školy bude kontaktovať ÚPSVAR SR s hlásením o jej zanedbávaní,

3. ak neprítomnosť na prezenčnom vyučovaní bude dlhšia ako 15 vyučovacích dní a rodič nezabezpečí kontakt so školou podľa bodu 2, žiak môže byť komisionálne preskúšaný z učiva daného ročníka,

4. zákonný zástupca nemá nárok na tzv. „pandemickú OČR“.

RNDr. Rudolf Ronec

riaditeľ školy

 

Od 11.1. 2021 do odvolania sa budú žiaci 0.-9. ročníka vzdelávať dištančnou formou z domu. Všetci žiaci sa budú riadiť pokynmi jednotlivých vyučujúcich v čase od 8:00 do 13:00 hod.

 

Vážení rodičia,

pri prvom nástupe žiaka do základnej školy, t.j. 2.9.2020 ste povinní predložiť vyplnený Aktualizované MŠVVaŠ SR zo dňa 26.8.2020 – Dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu pred začiatkom školského roka 2020/2021o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie. Preto Vás prosíme, buďte dôslední a zodpovední a pošlite vyplnený dotazník po dieťati alebo ho vyplníte priamo v škole ( dolu na prízemí budú k dispozícii tlačivá ). Bez dotazníka nemôžeme vpustiť dieťa do priestorov školy.  Ak dieťa neprinesie dotazník bude umiestnené v izolačnej miestnosti, škola kontaktuje rodiča  a rodič si musí dieťa bezodkladne vyzdvihnúť.

Prosíme rodičov, aby rešpektovali usmernenie ministerstva školstva a nevstupovali do budovy školy.

V čase od 2.9. do odvolania je používanie rúšok v interiéri školy, resp. školského zariadenia pre žiakov 2. stupňa povinnéPre žiakov 1. stupňa sú rúška odporúčané.

Vyučovanie začne 3.9.2020 o 8.00 hod. Dochádzka na vyučovanie je pre žiakov povinná.

Pri vstupe do budovy sa bude robiť ranný filter (meranie teploty)

Sprevádzajúce osoby sa vo vnútorných priestoroch školy nepohybujú s výnimkou žiakov nultého ročníka základnej školy. Žiaka môže v budove školy sprevádzať vždy len jeden zákonný zástupca. Odporúča sa  minimalizovanie zhromažďovania osôb pred základnou školou.

Rodič zabezpečí pre svoje dieťa na každý deň dve rúška (jedno náhradné, musí mať pri sebe v prípade potreby) a papierové jednorazové vreckovky.

Prosíme rodičov, aby dodržiavali pokyny vedenia školy.

Po každom prerušení dochádzky žiaka do základnej školy v trvaní viac ako tri dni predkladá rodič taktiež písomné Aktualizované MŠVVaŠ SR zo dňa 26.8.2020 – Vyhlásenie zákonného zástupcu po 3. dňoch neprítomnosti.

V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, rodič bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené.

Odporúčame rodičom priebežne sledovať našu webovú stránku, kde budeme zverejňovať všetky prípadné úpravy a zmeny týkajúce sa vyučovania na našej škole.