Oznamy

 

Link – odkaz na novú webovú stránku

https://zskrcmeryho.edupage.org/

 

Rozhodnutie RÚVZ o zákaze prevádzky v triede 3.A

  • Na základe odporučenia RÚVZ so sídlom v Nitre, bude mať trieda 3.A prerušené vyučovanie od 24.11. – 29.11. 2021. Nástup do školy 30.11.2021

 

 

 

 Dotácie na stravu od 01.08.2021

Vážení rodičia,opätovne Vám dávame do pozornosti informáciu ohľadom poskytnutia dotácie na stravu od 1.9.2021.Žiadatelia o dotáciu (deti v HN, ŽM, bez zvýšeného daňového bonusu), ktorí predložili čestné vyhlásenie o neuplatnení nároku na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa resp. doklad o HN, ŽM do 10.9.2021 budú mať nárok na dotáciu na stravu od 1.9.2021.V prípade otázok prosím kontaktujte vedúcu ŠJ .

                                                   Dotácie na stravu od 01.08.2021

 

INFORMÁCIE PRE RODIČOV OHĽADOM ORGANIZÁCIE VYUČOVANIA OD 2.9.2021

Vážení rodičia,

pri prvom nástupe žiaka do školy a po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich dní rodič predkladá Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti. ( viď Školský semafor na stránke školy )

Prosíme rodičov, aby rešpektovali usmernenie ministerstva školstva a nevstupovali do budovy školy.

Žiaci školy musia mať prekryté horné dýchacie cesty počas celého vyučovania podľa aktuálne platnej vyhlášky ÚVZ SR.

Vyučovanie začne 3.9.2021 o 8.00 hod. Dochádzka na vyučovanie je pre žiakov povinná.

Rodič zabezpečí pre svoje dieťa na každý deň dve rúška ( jedno náhradné, musí mať pri sebe v prípade potreby ) a papierové jednorazové vreckovky.

Prosíme rodičov, aby dodržiavali pokyny vedenia školy a rešpektovali opatrenia na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia žiakov.

V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, rodič bezodkladne o tejto situácii informuje triedneho učiteľa alebo riaditeľa školy, aby mohli prijať sprísnené hygienicko-epidemiologické opatrenia. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény škole, ak bola žiakovi nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok nemôže žiak navštevovať školu.

 

Covid informácie

               Školský semafór 2021-2022 (Podrobné informácie o nástupe do školy)

                                            Vyhlásenie o bezpríznakovosti